Algemene Voorwaarden Wereldwijd Reizen

Artikel 1: Inleidende bepalingen van de voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reisdiensten die Wereldwijd Reizen aanbiedt. Hieronder vallen de reizen, de vrijwilligersprojecten, de reis- en vrijwilligersactiviteiten voor bedrijven en alle andere reisdiensten die Wereldwijd Rei`zen aanbiedt. Reizigers, vrijwilligers en bedrijven worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst.
Tussen Wereldwijd Reizen en de klant komt een overeenkomst tot stand door aanvaarding van de klant van het aanbod van Wereldwijd Reizen. De klant ontvangt hierover een elektronische bevestiging. Deze overeenkomst geldt tot en met de uitvoering van de reis.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst.
1. Wereldwijd Reizen zal bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de klant de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
2. Wereldwijd Reizen heeft het recht om bepaalde werkzaamheden aan derden uit te besteden wanneer de uitvoering van eenzelfde kwaliteit is.
3. De klant dient alle benodigde gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor Wereldwijd Reizen om haar diensten op de juiste wijze uit te voeren. Daartoe behoren informatie over hemzelf en de door hem aangemelde overige klanten met betrekking tot lichamelijke en/of geestelijke situaties, over andere relevante – waaronder medische – aspecten, alsmede over beperkte mobiliteit, of de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en/of mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers.
4. Wereldwijd Reizen heeft in geval van een medische essentie het recht per boeking een redelijk bedrag in rekening te brengen voor aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en/of kosten van eventuele extra betrokken dienstverleners. De kosten inzake medische essenties kunnen slechts in rekening worden gebracht indien de klant en Wereldwijd Reizen dit overeenkomen. 5. Indien de klant in zijn informatieplicht tekort schiet en/of onjuiste gegevens verstrekt aan Wereldwijd Reizen, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor diens eigen rekening. Bovendien is Wereldwijd Reizen bevoegd om de overeenkomst met de klant per direct te ontbinden als de klant onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt.
6. De klant is bekend en gaat akkoord met het feit dat reizen en verblijven in de landen die wij aanbieden, een vaak zogenoemde ontwikkelingseconomie, een zeker risico met zich mee kan brengen; en dat de kwaliteitsstandaarden van voorzieningen vaak lager liggen dan gebruikelijk is in Nederland.

Artikel 4: Reserveringsopdracht.
1. De klant kan tot 90 dagen voor de gewenste vertrekdatum een optie boeken bij Wereldwijd Reizen. Deze optie blijft 24 uur geldig en wordt automatisch omgezet in een definitieve boeking indien de klant niet tijdig annuleert.
2. De prijs van de optionele boeking blijft hetzelfde zolang deze is gereserveerd en wordt automatisch omgezet naar de definitieve boekingsprijs.
3. Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de optionele boeking kunnen alleen op werkdagen en op verzoek van de klant plaatsvinden. Indien op verzoek van de klant een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door Wereldwijd Reizen in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, ook de kosten zijn die vertegenwoordigers van Wereldwijd Reizen moeten maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.

Artikel 5: Betaling.
1. De aanbetaling van de door Wereldwijd Reizen aangeboden dienst bedraagt 15% van de totale reissom. De aanbetaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum.
2. Het resterende bedrag van de reissom vragen we u 6 weken voor vertrek te betalen.
3. Bij boekingen binnen 6 weken voor vertrek dient de volledige reissom direct overgemaakt te worden.
4. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geannuleerd. Wereldwijd Reizen heeft in dit geval het recht de aan de annulering verbonden kosten in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en) conform artikel 5.1. Daarnaast is de klant vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
5. Wereldwijd Reizen kan na het verzenden van de factuur koersverschillen door rekenen met betrekking tot de plaatselijke valuta’s in desbetreffende landen.

Artikel 6: Garantie.
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Wereldwijd Reizen gebruik van de stichting GGTO (Garantiefonds voor gespecialiseerde touroperators).
De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

Artikel 7: Annuleringsvoorwaarden.
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan Wereldwijd Reizen de klant naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
• Bij annulering tot de 60e dag (exclusief) voor de vertrekdag: administratiekosten ter hoogte van €45;
• bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
• bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
• bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom. Deelannulering
• Indien een klant uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijke reis annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
• Als het resterende gezelschap de reis wenst te maken, doet Wereldwijd Reizen aan de overblijvende klant(en) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode.
• Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle klanten geannuleerd en zijn alle klanten annuleringsgeld verschuldigd. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke klanten nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Artikel 8: Wijzigingen / verlengen door de klant.
Kosten bij verlengen of wijzigen van de reis zijn overeenkomstig de op moment van de vraag van de klant geldende tarieven voor de duur van het verblijf en het leveren van de gevraagde diensten. Voor vliegtickets gelden de voorwaarden van de partij waar het vliegticket is geboekt. Bovendien kunnen eventuele extra administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Opzegging en wijzigingen door Wereldwijd Reizen.
1. Wereldwijd Reizen heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Wereldwijd Reizen aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Van gewichtige omstandigheden is in ieder geval sprake indien er voor het gebied waar de reis naartoe zal gaan een negatief reisadvies door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt afgegeven. De ernst van overige omstandigheden worden door Wereldwijd Reizen beoordeeld.
2. Indien de oorzaak van de opzegging aan Wereldwijd Reizen kan worden toegerekend, valt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Wereldwijd Reizen. Indien de oorzaak van de opzegging aan de klant is toe te rekenen, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de klant. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan Wereldwijd Reizen noch aan de klant is toe te rekenen, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.
3. Wereldwijd Reizen heeft het recht om de overeenkomst per direct op te zeggen indien het aantal aanmeldingen voor een groepsreis kleiner is dan het vereiste minimumaantal. De klant wordt hier uiterlijk 21 dagen voor vertrek over ingelicht. In samenspraak met de klant wordt gezocht naar een alternatief aanbod.
4. Wereldwijd Reizen behoudt het recht om routes in de betreffende reizen te wijzigen als de gebruikelijke routes onbegaanbaar blijken te zijn.
5. Wereldwijd Reizen behoudt het recht om accommodaties in de betreffende reizen te wijzigen als de aangegeven accommodaties niet meer voldoen aan de door Wereldwijd Reizen gestelde eisen.
6. Wereldwijd Reizen behoudt het recht prijzen aan te passen wanneer regelgeving verandert. Dit geldt echter niet als de factuur van de betreffende dienst al is verzonden naar de klant.

Artikel 10: Aansprakelijkheid.
1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om in het bezit te zijn van de juiste reizigersdocumenten (paspoort, visum, vaccinatiepaspoort). Wereldwijd Reizen kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze zaken niet of niet tijdig zijn geregeld en hierdoor toegang tot het betreffend land wordt ontzegd en/of extra financiële middelen zijn vereist.
2. Gezien het feit dat informatie omtrent eventuele benodigde vaccinaties of andere preventiemiddelen voor een bepaalde bestemming sterk onderhevig zijn aan wijzigingen, kunnen wij u hierin als Wereldwijd Reizen niet van adviezen voorzien. Wij verwijzen u dan ook graag door naar die organisaties die geautoriseerd zijn om hier informatie over te verstrekken. Wereldwijd Reizen kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze zaken niet of niet tijdig zijn geregeld en hierdoor toegang tot het betreffend land wordt ontzegd en/of extra financiële middelen zijn vereist.
3. Voor houders van Nederlandse paspoorten zullen wij zoveel mogelijk via ons informatieboekje advies geven over de benodigde grensdocumenten, de geldigheidsduur hiervan en de noodzaak voor een visum. U blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste grensdocumenten. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de website van de Ambassades.
4. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee Wereldwijd Reizen haar publicaties samenstelt, zijn deze te allen tijde onder voorbehoud van (druk)fouten. Eventuele fouten in de gepubliceerde informatie en/of prijzen worden bij boeking gecommuniceerd. Kennelijke fouten en vergissingen in onze publicaties binden ons niet.
5. Wereldwijd Reizen is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld het autoverhuurbedrijf, van toepassing. Wereldwijd Reizen is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door Wereldwijd Reizen zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.
6. De aansprakelijkheid van Wereldwijd Reizen of van derden die door wereldwijd Reizen zijn ingeschakeld ter uitvoering van deze overeenkomst, is beperkt tot 3 maal de reissom. Onder reissom wordt al datgene verstaan dat door Wereldwijd Reizen aan de klant in rekening is gebracht.
7. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering dan wel ziektekostenverzekering) worden uitgesloten.
8. Wereldwijd Reizen is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
9. Bovenstaande beperkingen gelden niet als de schade is ontstaan door opzet of bewust roekeloos gedrag van Wereldwijd Reizen of indien sprake is van dood of letsel aan de zijde van de klant.
10. Indien de klant tijdens een reis niet eens is met de keuze van een door Wereldwijd Reizen geselecteerde accommodatie, vervoer, route of begeleiding, zal Wereldwijd Reizen alles in het werk stellen om een redelijk alternatief te regelen. Wereldwijd Reizen is echter niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende meerkosten.

Artikel 11: Klachtentermijnen.
1. Klachten dienen door de klant in het betreffende land direct aan de vertegenwoordiger van Wereldwijd Reizen te worden doorgegeven, zodat Wereldwijd Reizen de klacht kan oplossen. Als de klacht na terugkomst in Nederland nog niet is opgelost, dient deze schriftelijk te worden gemeld binnen 30 dagen na voltooiing van de reis.
2. Wanneer de klant niet binnen deze termijnen heeft gehandeld, vervallen de rechten van de klant.
3. Wereldwijd Reizen zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 12: Geschillen
Als een klacht niet tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de klant zich wenden tot de rechtbank in Dordrecht.

Artikel 13: Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen Wereldwijd Reizen en haar klanten is Nederlands recht van toepassing

Zwijndrecht, 1 januari 2021